Maria Ondrej, Atelier II,76 x 56 cm, 2013, Vierfarb Photogravure, Auflage 2+1 e. a